Connect
To Top

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A

A militia.hu címen elérhető weboldal üzemeltetője, a Militia System Kft., a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra használja fel. A Vevők adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve a szerződött szállítópartnerünknek a teljesítéshez szükséges adatokat (Vevő neve, szállítási cím, telefonszám). A kiszállítást végző cégek az általunk átadott személyes adatokat kizárólag a szállítás teljesítéséhez és a vásárló tájékoztatásához használhatják fel (telefonhívás a szállítási időpont vagy cím egyeztetése miatt, SMS és e-mail értesítés a csomaginformációk közlésére). Ezeket a vásárlói adatokat a kiszállítást végző cégek semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, a későbbiekben saját célokra felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A Felhasználók adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

A Felhasználó által a regisztrációkor megadott e-mail címeket a fentieken túl kizárólag a VédŐr, Militia termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékozató-anyagok eljuttatására használjuk, amit a Felhasználó a jelen nyilatkozat elfogadásával tudomásul vesz és elfogad. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adja azzal, hogy írásban bármikor visszavonhatja az info@militia.hu címre küldött levélben.

  1. Általános tudnivalók

Az Szolgáltató az Ügyfelei adatait az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes törvényi előírások betartásával kezeli, tárolja és dolgozza fel. Az erre vonatkozó szabályok a jelen Adatvédelmi szabályzatban olvashatók, amely az adatkezelési módszerek mellett az adatvédelemre és személyes adatok biztonságos kezelésre vonatkozó intézkedéseket is rögzít. Adatvédelmi szabályzatunk az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1981, január 28-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló, név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX tv. rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

  1. Személyes adatok felvétele, felhasználása, kezelése

Az Szolgáltató kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésére. Ezen adatokra (különösképpen az alábbi adatokra: név, cím, telefonszám, E-mail cím) az Ön részére nyújtott szolgáltatásaink biztosításához (és fejlesztéséhez), továbbá jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célok elérésére van szükségünk. Adatai megadásával Ön kifejezetten hozzájárul azok fenti célok érdekében történő felhasználásához. Az Szolgáltató a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, csak addig tárolja az Ön személyes adatait, amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig Ön az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja. Az Szolgáltató az Ön személyes adatait semmilyen esetben sem adja át, továbbítja, illetve teszi nyilvánossá az adatfeldolgozással megbízott cégen kívül harmadik személynek, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi.

  1. A tájékoztatóban használt sajátos kifejezések törvényi definíciói

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

  1. Személyes adatok védelme

Az Szolgáltató mindent megtesz, hogy az Ön által szolgáltatott adatokat a lehető legnagyobb biztonsággal kezelje, hogy azok ne jussanak illetéktelen harmadik személyek tudomására. Személyes adataihoz csak az Szolgáltató azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához ez szükséges. Interneten gyűjtött adatai védelmében az Szolgáltató mindent elkövet az adatok biztonságos kezelése érdekében.

  1. Személyes adatok módosítása, frissítése és törlése

Ön bármikor kérhet felvilágosítást az Szolgáltató által kezelt adatairól. Szükség esetén aktualizálhatja őket, illetve bármikor indoklás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti azok módosítását, továbbá azok Szolgáltató adatbázisából való törlését postai úton a székhely címre küldve.

  1. Személyes adatok továbbítása külföldre

Az Szolgáltató egy nemzetközi vállalatcsoport része, így az Ön személyes adatait a cégcsoport központi adatbázisába továbbítja. Az Szolgáltató természetesen az adatok külföldre történő továbbításakor is megteszi a megfelelő intézkedéseket az Ön személyes adatainak biztonságos kezelése érdekében. Ön adatai megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelve külföldre továbbítsuk. Az 5. pontban felsorolt jogok természetesen Önt a külföldre továbbított adatok vonatkozásában is megilletik.

  1. Direkt Marketing

Az Szolgáltató nem küld kéretlen levelet látogatóinak. A kifejezett hozzájárulásával Ön beleegyezett abba, hogy adatai az Szolgáltató adatbázisába kerüljenek, és azokat Szolgáltató a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából minden további engedélyezés nélkül felhasználhassa. Hozzájárulása megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Szolgáltató közvetlen üzletszerzés céljából postai, illetve elektronikus úton (E-mail, SMS, MMS) reklámot továbbítson, valamint hogy adatait közvélemény- és piackutatás céljából saját szolgáltatásának fejlesztése érdekében felhasználja. Az adatszolgáltatás önkéntes, és megfelelő jogi tájékoztatás birtokában történik. Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt adatairól bármikor tájékoztatást kérjen, illetve hogy adatai módosítását, törlését, valamint hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül ingyenesen visszavonja az Szolgáltató postafiók címére postai úton vagy személyesen, illetve a info@militia.hu e-mail címre küldött bejelentéssel.

  1. Kiskorúak védelme

Az Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja a gyermekek személyes adatainak védelmét, és az ahhoz fűződő jogok tiszteletben tartását. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen látogató nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes látogató a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú látogató önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

  1. “Cookie”-k

A weboldalainkon gyűjtött személyes adatok mellett előfordulhat, hogy személyes adatnak nem minősülő információt, adatot, véleményt kérünk Öntől, melyhez személyes adatainak megadása nem szükséges. A személyes adatnak nem minősülő adat megadásával Ön hozzájárul az Szolgáltató weboldalak tartalmának fejlesztéséhez, valamint ahhoz, hogy jobban megértsük látogatóink weboldal-látogatási szokásait. Az Szolgáltató a profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez, például a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje stb., úgynevezett cookie-kat használ. A cookie-k olyan adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Önmagukban nem használhatók fel a látogató személyazonosságának beazonosítására.

  1. Az adatkezelésért felelős:

Cég neve: Militia System Kft.

Székhely: 2363 Felsőpakony Petőfi Sándor 13.

Telefon: +36 70 342 7000

Email: info@militia.hu

Adószám: 26355094-2-13

LICENCSZERZŐDÉS